Amics: us confeso que no és cap engany, però, pot revestir-se d'un gran error, o d'una gran veritat... o d'ambdòs... Els pensaments de la ment esdevenen una gran disfressa del real. La ment és la ment i els seus pensaments. El real és el real...amagat, que tot ho sosté. L'encinistrament de la ment en sa quietud, certament, permet de fer les coses millor, amb més consciència vivencial. "...governeu-vos per la Llei de la vida...!
QUI OBSERVA LA VIDA LLIUREMENT, HI PARTICIPA REALMENT.
ramonjah.
...SOCIOLOGIA DEL FET RELIGIÓS...

INVESTIGACIÓ I TESTIMONIATGE D’UN CAS REAL:
LES APARICIONS DE LA VERGE MARIA A MEDJUGORJE
(estudi:1990-2000)Es pot definir primerament la Sociologia, com a la ciència que estudia els fenòmens socials, que té per objecte l’estudi racional i crític de la societat humana, és dir: investiga la dimensió social de l’home.
En aquesta investigació de l’home, solament com a membre d’un grup, com a part d’una mostra estadística representativa d’un univers de població, inferit en un fet social determinat; on s’estudia el seu comportament, opinió, intencions, hàbits... detectats mitjançant un conjunt de tècniques o eines a utilitzar:
Enquesta: preguntes o items, ja sigui en forma oberta o tancada, d’un qüestionari, per detectar la conducta social, i on també és registren les seves dades personals, com: edat, sexe, nivell d’estudis o estudis realitzats, professió, “status” social...per a relacionar-les amb altres aspectes de la realitat a investigar.
L’entrevista en profunditat, a la persona del grup, que sol tenir més informació sobre el tema a investigar, amb l’objectiu de recollir més i millor informació.
L’observació participant: observació objectiva i al mateix temps participativa en el fet a estudiar. Cal en l’observador unes actituds bàsiques adequades d’objectivitat.
L’anàlisi de contingut: on es detecta la influència de la comunicació i a través dels seus mitjans, sobre la conducta humana, responent a les clàssiques preguntes de: qui...? com...? quan...? amb quins efectes...?

Tot això, quan s’aplica a l’estudi de la fenomenologia religiosa, s’anomena:
Sociologia de la Religió, (S de R).
La S de R, afirma: que per estimar...i per canviar una realitat, abans, cal conèixer-la.

Pretenc estudiar i conèixer les conductes socials inserides en un fet religiós, que al mateix temps està inclòs en un context de la societat en general.
Situant-se en tres àrees concretes:
Estructures: ¿Com està organitzada?... implicacions estat, societat/església..., fet R
Dinàmiques culturals: veure les influències entre cultura, classes socials/religiositat
Grups humans: conèixer les relacions del fet religiós, com a grup humà/ religió.

Es parteix d’un fet a estudiar, presentant unes qüestions o hipòtesis a contrastar amb la realitat a detectar.
Cal treballar l’actitud de l'observador, perquè cal aprendre a observar correctament.
Primerament, cal observar la realitat del fet a estudiar tal com és, (cal mirar-lo amb mirada objectiva i atenta, amb mirada per a compondre’l, per a saber com funciona... simplement exercitar la visió sense fer cap anàlisi a priori...)
D’aquest recull informatiu en totalitat de la realitat, incloent-hi les enquestes, se’n desprèn tot un conjunt d’informació, que ara cal processar, cal registrar i tabular ordenadament les dades recollides, (encara no hi ha cap anàlisi de la informació...)
Seguidament, amb tota la informació ordenada, es podrà constatar i interpretar la realitat del fet a estudi, i contrastar-lo amb la nostra hipòtesi inicial.
De tot això se’n desprèn unes conseqüències naturals o evidències del fet, que ara ja amb tota la informació ordenada a la vista, si cal analitzar-la, es pot procedir a fer l’anàlisi de tot el conjunt i treure’n les conclusions finals del fet.

Com a resum:
La SOCIOLOGIA de la RELIGIÓ es proposa: OBSERVAR I ANALITZAR.
El fet religiós, que em proposo d’estudiar així i ara, és:
Les aparicions de la Verge, la Mare de Déu, a Medjugorje.APARICIONS DE LA VERGE MARIA,
A MEDJUGORJE


INTRODUCCIÓ INICIAL

Em proposo d’estudiar aquest fet religiós, que s’està produint al llarg de més de setze anys de durada i manifestació.
Les aparicions de la Verge Maria. Mare de Jesucrist, La Serventa de Jahvè dels Evangelis, Theotokos, Mare de Déu, La Senyora o la “Gospa” (com s’anomena allí),
a unes nenes i nens vidents, inicialment, entre nou i quinze anys, ara ja joves-adults.
On la Verge els hi fa un guiatge personal i de Mare espiritual per a tots ells.
I els hi comunica una sèrie de secrets i missatges.
Missatges personals, missatges per als ciutadans d’aquella parròquia i missatges per a totes les persones del món sencer, creients i no creients.
També s’assegura, que aquestes aparicions, són les últimes que farà la Verge entre nosaltres, en el món...
Tots aquests fets, localitzats en unes contrades geogràfiques molt característiques de l’antiga i ex Iugoslàvia:
a Bòsnia-Hercegovina, molt prop de la ciutat de Mostar, en uns turons sembrats de petites agrupacions de cases rurals i on es troba el poble de Medjugorje,
actualment uns tres mil habitants.

Cal esmentar, el caràcter d’encreuaments de camins de cultures, d’aquesta zona geogràfica.
Frontera entre l’antic imperi Otomà i el món cristià oriental i occidental.
Situació d'inestabilitat, i pendent d’una solució, ja des de la II Guerra Mundial,
Amb la creació d’un estat artificial, agrupant diferents pobles, cultures, i religions sota un regim polític dictatorial i comunista.
Això ens demostra actualment, per la recent guerra en l'antiga Iugoslàvia, la proclamació d’uns estats independents, entre ells de Bosnia-Herzegovina i Croàcia.
La delicada i greu situació dels pobles que hi conviuen: lluita d’ètnies, diferents concepcions polítiques, diferents religions i cultures.

Tot això, fa d’aquesta zona geogràfica, d’unes característiques especials per a la convivència humana personal i social; que cal tenir molt en compte a l’hora de comprendre i analitzar la situació del fet de les aparicions de la Verge.


Un altre factor a considerar, - i deguda també a una herència històrica -,
serà la lluita de competències, entre la pròpia Església Catòlica, per administrar les parròquies de la zona de Medjugorje.
Actualment es regentada i ja des del temps del imperi Otomà, que es concedí amb total exclusivitat a l'ordre dels frares franciscans. Els hi fou permesa la seva única presència entre totes les esglésies cristianes, per la seva humilitat i integració amb el poble i les persones d’aquelles contrades.
Creant actualment un conflicte amb el bisbe de Mostar per englobar directament aquestes parròquies a la seva diòcesi de Mostar, i passar-les al clergat secular.MÈTODE SOCIOLÒGIC


El mètode sociològic a utilitzar, serà el de:
L’observació participant, l’entrevista en profunditat i enquesta personal.

On vertaderament hi ha un fenomen de comunicació espontània i popular
de gran difusió a totes les llengües del món, mitjançant la revista o butlletí informatiu bimensual, -ECO DI MEDJUGORJE-:
Amb edicions locals a diferents països del món.
De distribució gratuïta, suportada per donacions dels propis peregrins.
On es recullen els missatges mensuals de la Verge donats per al món, i certs missatges personals.
Informacions esdevingudes entorn del fenomen religiós en aquest temps.
Seguiment de les activitats dels vidents, i activitats evangelitzadores i conferències arreu dels pares franciscans. Dipositaris i responsables de donar tot el suport espiritual i religiós adient, a tota una immensitat de peregrins desplaçats a aquelles contrades de Bòsnia-Hercegovina, i també als mateixos vidents i vidents de la Verge.

Observació participant, des de la recerca de la veritat, ja que personalment em va interessar de conèixer la religiositat “especial” que es desprenia d’aquestes aparicions.
He participat en encontres i entrevistes públiques amb una de les vidents.

He volgut registrar tot un seguit d’opinions diverses de persones que n’han fet l’experiència directament, en concret:
1. - Dues pelegrines, que podríem dir representen les dues tendències de la religiositat:
La religiositat oficial, dels qui practiquen i accepten l’Església doctrinalment.
I la religiositat popular d’aquelles persones, generalment no practicants, però
obertes a la misericòrdia divina.
2. - Dues vidents de la Verge:
La Mirjana, com a vident de percepció corpòria de la Verge. I la Jelena com a vident de percepció interna del cor, de la presència i locucions de la Verge.
3. - Dels religiosos consagrats, en especial dels frares franciscans que coneixen els fets ja des del principi, i de dos bisbes, un de Split i un altre de Roma.
Així, doncs, cobreixo el ventall , perquè les respostes esdevingui fiables i completes en lo possible.
HIPÒTESIS INICIALS:


Des de l’observació global de la situació, i al mateix temps des de la participació com a persona interessada i a la recerca de la veritat.
Proposo la següent HIPÒTESI:


LES APARICIONS DE LA VERGE MARIA A MEDJUGORJE, ESDEVENEN RELIGIOSITAT REAL. COM A ENLLAÇ ENTRE LA RELIGIOSITAT OFICIAL I LA RELIGIOSITAT POPULAR.COM A EXPERIÈNCIA RELIGIOSA DE LA PRESÈNCIA ESPECIAL DE LA VERGE, LA MARE DE DÉU, ENTRE NOSALTRES, ARA EN AQUEST TEMPS DE GRÀCIA.

COM A MANIFESTACIÓ DE LA INTEMPORALITAT DE DÉU VIVENT.
També preguntes que ens desvetllen, els diferents modes de pensar, davant les aparicions.
I que segurament al llarg del temps, se’ns contestaran.

PREGUNTES:
¿COM ES POT EVIDENCIAR LA CERTITUD D’AQUESTES APARICIONS...?

¿PERQUÈ AQUESTES APARICIONS, ARA I EN MEDJUGORJE...?

¿Si són certes, podrien implicar un canvi o aclariment en el coneixement, i el mode de viure la religió universal...?

¿Estem realment els humans en perill de perdre’ns...?

¿Poden aquestes aparicions, mostrar-nos el camí cap a Déu i cap a Jesús...?

¿Poden aquestes aparicions revitalitzar l’Església, i retornar-la als seus orígens d’integritat, fortalesa i senzillesa, de servei a tots els homes...?

¿Seran aquestes les últimes aparicions de la Verge...?

¿Ens volen preparar per a un possible món nou...?

¿Responen aquestes aparicions, al concepte... “...No et distreguis, ànima meva, que l’Esperit ja ve... prega i estima...!

¿Pot la pregària a Déu canviar el futur previsible...?

¿Què són en realitat les aparicions de Medjugorje...?
...UNA MICA D'HISTÒRIA

Al poble de Medjugorje, Bòsnia-Hercegovina, antiga Iugoslàvia, ja fa molt de temps, sis joves testimonis dignes de fe, testifiquen insistentment sota jurament, que a partir del 24 de juny de 1981, fins avui, quasi cada dia se’ls apareix la benaurada Verge Maria o la Senyora, “Gospa”.

Aquell dia cap a les sis de la tarda, a la localitat anomenada de Pobvrdo
(a la muntanya Crnica) van veure una dona jove i meravellosa amb un infant als braços.
No digué res, sinó que sols els feia senyes amb la mà que s’apropessin.
Ells, sorpresos, i espaordits, no se li acostaren, bé que tot seguit pensaren que es tractava de la Mare de Déu.
El dia següent, previ acord acudiren novament cap a la mateixa hora, al lloc on el primer dia se’ls havia aparegut la Senyora, amb l’esperança de tornar-la a veure.
De sobte brillà una llum en la qual els nois van percebre la Senyora, que ja no portava l’Infant als braços.
Era d’una bellesa indescriptible, alegre i somrient. Tot seguit començà a fer senyal amb les mans, perquè els nois se li acostessin.
Ells van prendre coratge i van córrer prop d’Ella. Immediatament van caure de genolls i començaren a recitar el Parenostre, l’Avemaria i el Glòria.
La Senyora pregava amb ells.
Acabada la pregària, començà a dialogar amb tots ells.
Ivanka, la primera, li demanà notícies de la seva mare, morta uns dos mesos abans. Mirjana per la seva banda, va demanar a la Senyora que els donés un signe que les fes veure que ells no mentien ni estaven alienats, com alguns ja començaven a dir.
Al final la Senyora els acomiadà amb aquestes paraules:


Abans d’això li preguntaren si se’ls apareixeria el dia següent, i Ella feu si amb el cap.
Segons testifiquen tots ells, tota aquesta visió fou tan bonica que no es pot descriure.
Els nois vidents, nens i nenes, de la Verge, són:
Vicka Ivankovic, (3-9-64)
Jakov Colo, (6-3-71)
Ivanka Ivankovic, (21-6-66)
Mirjana Dragicevic, (18-8-65)
Marija Pavlovic, (1-4-65)
Ivan Dragicevic, (25-5-65)
(Posteriorment, també reben missatges, la Jelena, i la Marijana, en percepció interna.)

El 26 de juny del 1981, van esperar amb gran impaciència el moment precís en què la Senyora els havia aparegut els dies precedents, i van acudir al mateix lloc per trobar-se amb Ella.
Se sentien molt feliços, però aquest goig estava en part barrejat amb por, per la incertesa que planava sobre tot aquest afer.
Tanmateix, els nois sentien una misteriosa força interna que els atreia vers la Senyora.
Ben aviat, mentre encara estaven de camí, un llampec lluminós fulgurà tres vegades.
Era el senyal per a ells i per als acompanyants, del lloc on es trobava la Senyora.
Aquesta vegada es féu veure més llargament que els altres dies.
És cert que sobtadament va desaparèixer; però quan els nois començaren a pregar va reaparèixer.
Es mostrava meravellosa, serena, alegre i somrient.
En sortir de casa, a invitació d’algunes dones de més edat, un home del grup que s’havia ajuntat als nois per acostar-se al lloc de les aparicions, havia pres amb ell, aigua beneïda, perquè els nois poguessin aspergir la figura de l’aparició i així assegurar-se que no es tractava de Satanàs.
Així, doncs, en trobar-se davant de la Senyora, Vicka va prendre l’aigua i aspergí la visió, tot dient:
En resposta la Senyora es limità a somriure i restà amb els nois.
Llavors Mirjana li va preguntar com es deia, i respongué:
<>
El mateix dia, mentre els nois baixaven del Pobvrdo, la Senyora se’ls tornà aparèixer amb una creu a la mà, però sols a Marija, i li digué:
<>
I tot plorant afegí dues vegades:
<>

Altres dies la Senyora els digué:
<>
<>
Vicka li preguntà: el poble pregui i cregui firmament!>
Però, tocant els sacerdots, respongué, exhortant-los a creure fermament i a ajudar en això els altres.TESTIMONIATGES:

Testimonis directes de Pelegrins:

A Pelegrina, representant... de la religiositat oficial i compromesa.

B Pelegrina, representant... de la religiositat popular i espontània.


(Les dues persones han fet l’experiència de les aparicions de la Verge a Medjugorje.
I manifesten: un sentir-se “tocades i estimades”, acollides en el seu cor més profund i més sincer. Que els ha portat cap a un viure més REAL.)


Testimonis de les Vidents:

C De la Mirjana, vident de percepció sensorial corpòria de la Verge.

D De la Jelena Vasilj, vident de percepció i locució interna, de la Verge.

(Recopilació de la publicació: Maria Reina de la Pau. Eco de Medjugorje.
Amics de Medjugorje. Igualada.)


Testimonis de Religiosos:

G Del P. Tomislav, frare Franciscà a Medjugorje

H De Frane Franic’ , Arquebisbe de Split
De Mons. Paolo M. Hnilica, Bisbe
De fra Tomislav Pervan, superior dels franciscans d’Hercegovina.
De fra Ivan Landeka rector de Medjugorje.
De fra Joco Zovko.
De fra Slavko Barbaric’.
De fra Leonard Orec’.


(Recopilació de la publicació: Maria Reina de la Pau. Eco de Medjugorje.
Amics de Medjugorje. Igualada.)RESPOSTES DELS TESTIMONIS:


RESPOSTA DELS PELEGRINS
(Religiositat oficial)

A: “...De primer antuvi, xoca molt una tal persistència de les aparicions.
No és sinó després de fer-se càrrec del que la Verge ha anat dient als vidents, del treball d’educació i transformació espiritual que ha portat a terme en cada un d’ells en particular, i de la parròquia a través dels missatges dels dijous, que podem comprendre, a la llum de la fe, els motius que ha provocat aquests fets.

Les nombroses proves tocant diversos aspectes, a les quals han estat sotmesos els vidents, corroboren que ens trobem davant d’uns fets extraordinaris que revelen una intervenció fins avui no s’ha pogut explicar com un fet d’ordre natural.
Com un fet sobrenatural té totes les característiques dels estats d’èxtasi conegudes de sobres pels experts en aquesta matèria.

La Verge ens diu, i prou ho veiem, que el món està en profunda crisi, i precisa:
<És necessari convertir-se a Déu per trobar la pau. Digueu al món sencer, i com més aviat millor, que desitjo, que vull la conversió: convertiu-vos, no espereu!>
Un altre dia:

I també:

La Verge ha dit que Déu li ha concedit d’estar tant de temps entre nosaltres a fi d’ajudar-nos i guiar-nos pel camí de la conversió i de la santedat tal com Ell la vol
I preparar-nos així per l’adveniment gloriós del seu Fill, Jesucrist:


Aquests missatges tenen una ressonància totalment evangèlica i eclesial, de manera que si els meditem des del fons ens trobem ficats dins la més viva i pura línia de l’Evangeli i la Tradició de l’Església, tot seguint el pas de l’any litúrgic.
Ella ens ve a dir, ... desvetlleu-vos vosaltres que dormiu!

A més d’altres senyals que molta gent ha vist, sobretot als inicis de les aparicions, la Mare de Déu ha promès als vidents deixar un senyal tangible i estable per tota la humanitat al turó de Podbrdo, lloc de les primeres aparicions, com un testimoni de la seva estada en aquell lloc. Els vidents diuen que han vist aquest signe i que és molt bonic, permanent i indestructible.
També els ha revelat deu secrets que fan referència als fets que han de succeir al món, els quals seran explicats quan sigui l’hora.
La presència de Maria a Medjugorje ha recuperat i enfortit considerablement la fe dels diversos poblets aplegats sota la jurisdicció de llur parròquia dedicada a Sant Jaume, apòstol, i han atret milers (milions) de pelegrins de diferents punts del món.
...L’experiència ens està demostrant que ningú no torna decebut de Medjugorje i molts tenen ganes de tornar-hi.
Hi ha hagut moltes conversions impensables, i tothom que hi va amb el cor obert en torna convertit a la joia i a la pau del Senyor.
Hi ha persones que s’han convertit només sentint a parlar de les aparicions de la
.
Hi ha hagut nombroses curacions físiques.
La Verge fa una crida molt especial als joves, als quals confia l’avenir del món.
L’Església oficial no s'ha pronunciat encara sobre els fets de Medjugorje, si bé no ha dit res en contra. Tot vindrà. L’Església necessita un temps prudencial per manifestar-se.

Impulsats per la Mare de Déu, s’han anat formant grups de pregària que es van estenent una mica per tot arreu.

Els vidents tenen una senzillesa sense complicacions ni simplismes.
Cadascun amb el seu temperament, té una excel•lent comunicació amb tothom,
tant si és addicte com agressor. La seva actitud és assenyada, ferma, sense ni ombra de neurosi.
Viuen plens d’una experiència feliç. Diuen que són els més feliços del món, i la seva joia sana és un signe de bona salut.
No acabaríem mai si haguéssim d’explicar totes les facetes dels fets meravellosos que s’estan produint en aquest indret de la Iugoslàvia (exmarxista), en faríem un llibre, i de llibres ja n’hi ha prou per informar-nos abastament si ho desitgem.

A títol de conclusió podem dir que el món està invitat novament a convertir-se, i reconciliar-se.
La invitació urgent es dirigeix a cada persona en particular, i la resposta és una resposta lliure de cadascú.

Així, doncs, les aparicions a Medjugorje no poden ser enteses com les de Lourdes o Fàtima, perquè van ser espaiades i poques. Les de Medjugorje tan repetides, constants i amb una durada sense precedents cal entendre-les com un camí.
És a dir, per comprendre els missatges de la Mare de Déu és necessari veure que són un camí en el qual Ella ens guia cap a la santedat i ens anima constantment a recorre’l... I.S.ENQUESTA SOBRE EL FET RELIGIÓS
I LA RELIGIOSITAT ENTORN DE LES APARICIONS
DE LA MARE DE DÉU A Medjugorje.

B: RESPOSTA D’UNA PELEGRINA
(...RELIGIOSITAT POPOLAR)

Dades Enquestat:
NIVELL PROFESSIONAL O D’ESTUDIS:..........Estudis Primaris..........................
HOME ....... DONA...X.... EDAT....32.......

Preguntes:

1. - Ets creient ?
- Si, però no sóc practicant, ni teòloga.
A Jesús, o a la religió com jo ho entenc, ho visc d’una manera molt
senzilla.

2. - Què entens per creient ?
- Un diàleg continu amb Jesús, mitjançant la pregària.

3. - Quines són, des del teu punt de vista, les dificultats més importants, que el món d’avui planteja als creients ? Perquè ?
- La intolerància, la incomprensió, la injustícia.
Mancança d’enteniment o maduració personal.
Distorsió de les diverses religions o creences.
Perquè hi ha coneixement inequívoc de la Paraula de Déu
en les diferents religions.
Mancança d’un coneixement real de la Paraula de Déu.

4. - Quins són els estímuls més positius ? Perquè ?
- L’ajuda als demés, el sacrifici, l’amor als demés.
El treball dia a dia, el compartir amb els demés.

5. - En quines situacions de la vida diària has experimentat que val la pena creure ?
- En un accident de tràfic, vaig descobrir que valia la pena de viure.
Perquè havia descobert que hi ha un Déu que m’estima i em guarda.

6. - Quines són les qualitats que més valores o bé més trobes a faltar en la comunitat cristiana ?
- La unió, el compartir entre ells, l'entrega total per la mateixa causa,
sense haver diferències entre elles, la felicitat que s’irradia en ells.

7. - Per a què serveix la teologia ?
- Per a tenir coneixement de Déu, entendre’l, saber el que ens diu.
Per a ser “trobat” per Ell.ENTREVISTA:

8. - Ets devota de la Verge Maria...?
- Sí ho sóc. Com a filla de la Mare de tots nosaltres.
I a l’estiu del 1990, vaig anar a les aparicions de la Verge a Medjugorje.

9. - Com a pelegrina devota de la Verge Maria.
¿Quines experiències vas poder viure, al visitar
les Aparicions de la Verge Maria a Medjugorje...?
- El fet de visitar aquestes aparicions de la Verge, va ésser especialment un compartir molt proper amb les creences que jo tenia, i les que vaig viure allí. Vaig poder afermar la fe que ja tenia. Em va servir com un reviure de la meva fe.
Va ésser molt emocionant, perquè es veia que moltíssima gent viu aquesta fe i aquesta creença en la Verge, tots per un igual.
Que moltes persones incapacitades, invàlides, malaltes pregaven i demanaven per la seva curació amb gran devoció i fe. I la Verge ens acollia com a Mare, per a portar-nos a una pau interior, per què poguessin portar la malaltia amb paciència i amor.
Cal destacar una experiència molt forta que vaig viure:
...estan descansant en una espècie de càmping improvisat, a la part posterior de l’església en Medjugorje... estan a mig dormir, vaig tenir una visió molt impactant... vaig veure una aixeta que hi sortia molt de sang...
i em va provocar una angoixa i una desesperació molt forta, fins hi tot vaig llevar-me d’un salt i vaig començar a córrer tot espantada del que m’havia passat. No entenent del perquè de tot això. Des d'aquell fet visc amb una angoixa, la qual no se m’ha guarit després de casi deu anys... sense explicació alguna.
Després d’una setmana, i estan ja a casa meva, em vaig assabentar que un germà meu, de 21 anys d’edat, s’havia suïcidat...
Uns mesos després, va esclatar la guerra a Iugoslàvia...

10. - ¿ Creus que aquestes aparicions són un engany, o una manipulació per part dels vidents, o altres persones que facin creure aquestes aparicions...?
- No, jo que vaig estar allí vaig veure que aquestes vidents es quedaven com en un estat de tràngol, escoltant i pregant a la Verge... sense parpellejar i fixament mirant a la Mare de Déu, amb una fe i sinceritat absoluta, mostrant en el seu rostre una joia i goig transparent...

11. -¿Quines diferències hi pots veure, entre aquestes aparicions i les de Lourdes o Fàtima...?
- Que la Verge a Medjugorje havia dit que hauria vessament de sang, i així va ésser, i així es va acomplir com ella havia dit.
Que la Verge mou grans masses de persones, tot fent una crida per la pau i per la conversió de tots els seus fills que som tots nosaltres.
Que hi ha uns vidents que estan en contacte amb la Verge, donant a conèixer els missatges que els hi dóna la Mare de Déu, per a tot el món.12. - ¿Perquè creus que s’apareix la Verge ...?
- Perquè el món està tan buit de plenitud... i a la vegada tan ple de malalties, de guerres i manipulacions, d’egoismes, d’enveges...
Que la Verge com a Mare nostra ens adverteix constantment del perill en què estem vivint.
I ens crida a la conversió, a la pregària de cor i al dejuni.

13. - ¿Perquè creus que va tanta gent a veure aquestes aparicions de la Verge...?
- Perquè tots estem molt necessitats d’amor i de veritat autèntica.
I allí es respira una “PRESÈNCIA”... molt especial, que et fa sentir molt bé, i molt ple. Ja que pensem casi sempre en el materialisme, i
allí vam compartir tots la mateixa veritat i una sola fe.
Oblidant-nos de la part negativa de nosaltres mateixos.

14. - ¿Vas estar present, directament, en alguna de les aparicions de la Verge...?
- Sí, una nit, vàrem pujar, acompanyats de molta gent de molts països, cantant i fent pregària, il•luminant-nos amb veles... arribàrem al cim de la muntanya, allí on la Verge es va aparèixer la primera vegada, i allí la Verge ens va cobrir amb el seu mantell, dient-nos que ens estimava i ens va donar la seva Benedicció.
Jo no la vaig veure figuradament... però, vaig sentir la seva presència, com tots els que érem allí.
Es més, hi ha molta gent que veia durant el dia, com el sol es transformava... en una imatge en moviment...
Provocant una sensació molt forta de la presència de Déu!
No tota la gent podia veure aquesta transformació, perquè no la veien amb fe.

15. - ¿Com veus, o entens la fe...?
- Es difícil d’explicar-ho... Es l’autocertesa de què una cosa desconeguda visualment, existeix!
Es com una força interior que et flueix, en situacions especials de la vida, i et dóna un benestar i harmonia en tu mateix.

16. - ¿Podries explicar algun altre cas especial, que t’hagi passat en aquest viatge...?
- Doncs si, ja de camí de tornada, i molt prop de la ciutat d’Split, ens van parar, a la carretera, un control de la policia croata... I ens va demanar la nostra identificació, d’on érem, doncs, no portàvem la pegatina de la lletra del país... Molt contrariats i en un to amenaçant ens replicava i no ens compreníem... I se’ns va ocórrer d’assenyalar-los-hi la pegatina que portàvem pegada al vidre posterior del cotxe, era la pegatina de la Verge de Medjugorje... Tot d’una, el policia es va posar molt nerviós, i amb grans exclamacions i cara de por, ens va fer marxar ràpidament...
Fent parar els vehicles que venien darrere amb gran violència.
Crec que ens vàrem lliurar d’una molt greu situació gràcies a la Verge.
Dons, ja es respirava a l’ambient molta tensió...
Agafàrem ràpidament el cotxe i en una sola jornada ens “plantàrem” a la frontera amb Itàlia...

RESPOSTA DELS VIDENTS: Mirjana


C : MIRJANA: Què demana la Mare de Déu.

Això és el que ha dit la Mirjana amb gran simplicitat durant el seu testimoni als joves del Festival:I tot plorant afegí dues vegades:
<>...

Així començà aquesta llarga història de benediccions, i de presència divina.
Després, ha hagut de tot: empresonaments... anàlisis mèdiques i psicològics... Senyals...Llum insòlita, moviment del sol, inscripció en el cel, de la paraula: MIR, (pau)... desaparició visible d’improvís, de la gran creu de pedra de la muntanya de Krizevac... guaricions personals... i per sobre de tot:
Grans dons de conversió personal de viure, confessions i guaricions internes, de cor, per la presència, perceptible internament de la Verge, La Mare de Déu.


CONDUCTA SOCIAL

S’observa que en una gran majoria de peregrins, un canvi de conducta, com a conseqüència d’un sentir-se acollit, com un amor de mare que acull a la persona, sense preguntar-li el que de la seva problemàtica, simplement un es invitat a la pregària, a posar-se a les mans de Déu, a dir: SÍ al Pare nostre del cel, estimat Jahvè. A disposar-se cap a l'encontre personal amb Jesús,
i dir: sóc teu Senyor!

Els fruits en els peregrins, en una gran majoria són de:
* Revalorització de la vida sacramental.
* Joia en la vida familiar i comunitària.
* Integració en la vida social i real.


GUARICIONS:
Una característica de les aparicions de la Verge a Medjugorje, es la pau interna, com a fruit de la pregària, i per tan, la guarició de l’ànima, i en alguns casos visibles, la guarició física d’algunes malalties, pel restabliment de la força de
l’Esperit Sant en el viure del pelegrí.


TEOLOGIA:
* Si mirem el que fan els vidents, veurem el que vol la Verge per al món.
* Fer una anàlisi de Medjugorje, es fer una anàlisi de la PREGÀRIA.
* El més important, en les aparicions, són els MISSATGES, que la Verge dóna
per tot el món. On instrueix d’una manera especial i gairebé personal.
“...

ANÀLISIS DELS MISSATGES DE LA MARE DE DÉU
A MEDJUGORJEEntre aproximadament uns dos-cents missatges que la Verge ha donat al món,
n’he fet una selecció aleatòria de vint-i-un missatges en concret, i entre aquests,
he fet un estudi per temes tractats, amb el resultat següent:

Dedica un 10.39% a la pregària en sí mateixa.

Dedica un 27.69% als fruits de la pregària: entre ells a
A la pau .................. 4.30%
Al perdó i conversió....7.09%
A l'amor....................12.00%
Al silenci....................4.30%.

Dedica un 2.01% a la Santa Missa, com a pregària per excel•lència.

Dedica un 9.28% a la necessitat de viure els Missatges en el viure diari.

Dedica u 7.60% a l'obertura a L’Esperit Sant de Déu.

Dedica un 4.81% a la necessitat d’orientar-nos cap a la santedat.

Dedica un 10.95% a la necessitat d’encaminar-nos cap a Déu.

Dedica un 13.85% a la necessitat de realitzar l'encontre personal amb Jesús.

Dedica un 2.57% a la necessitat de protegir-nos directament de Satanàs,
amb la pregària i el dejuni.

Dedica un 10.85% a la necessitat de prendre consciència que la torbació ve
Satanàs, i cal augmentar la pregària i el dejuni.Com a resum, observar, que tots els temes tractats fan referència implícita
a la pregària , tant per a enfortir-se davant les temptacions, com per a
obrir-se i gaudir de la bellesa de la vida de Déu.


SITUACIONS DETECTADES PER PART DE L’ESGLÉSIA:


* El Papa a favor de Medjugorje, en converses privades.
* El Papa com un devot de la Mare de Déu, també rep puntualment, els Missatges,
...en la seva traducció en Polonès.
• L’Església no pot pronunciar-se oficialment, mentrestant durin les aparicions.
• L’Església recomana els pelegrinatges, com a privats.

FRUITS DE LES APARICIONS, a nivell general:


• Conversions personals durables.
• Vocacions religioses a vides consagrades, i seglars a vides compromeses.
• Obertura a altres confessions religioses cristianes.
• Globalització de la problemàtica humana, cap a la fe universal.
• Apropament dels seglars a l’Església oficial.
• Preservació de la pau en Medjugorje, (Hercegovina).
• Utilització de la pregària, com incidència en els fets: personals, socials i mundials.
• Apropament entre la Religiositat Oficial i la Religiositat Popular.
• Desvetllament d’un ambient de reconciliació personal, entre persones i grups.
• Generació d’un “clímax...” positiu, en el context de la situació general mundial.
CONCLUSIÓ FINAL


En aquesta vitalització i clarificació de la vida espiritual dels pelegrins,
mitjançant i essencialment amb la pregària integrada en el viure personal...
Esdevé un viure més REAL:

...A la Religiositat oficial la fa més vital i desperta...
...A la Religiositat popular la fa més practicant...
( RO . pM + RP . pM ) IX = RR...


RO: Religiositat Oficial

RP: Religiositat Popular

(...): Pregària col•lectiva...familiar...

p : Pregària... a l’enèsima potència de M...

M : Maria Verge, Mare de Déu, Missatges, Medjugorje

IX: Obrir-nos de tot cor a l’Esperit de nostre Senyor Jesucrist

= : ...i l’Esperit ens clama al cor: ...Abba ...Pare ...Pare nostre

RR: Religiositat Real, Voluntat de Déu, Viure de Déu, Jahvè viu!
Missatge 02 Maig de 2009

"Estimats fills, Ja fa molt de temps que us dono el meu Cor matern i us lliuro al meu Fill. Vosaltres em rebutgeu. Permeteu que el pecat us embolcalli cada vegada més. Permeteu que us conquisti i us anuli la capacitat de discerniment. Els meves pobres fillets, mireu al voltant i observeu els senyals dels temps. Creieu poder viure sense la benedicció de Déu? No permeteu que les tenebres us envoltin. Anheleu, en la profunditat del cor, al meu Fill. El seu nom dissipa les tenebres més espesses. Jo estaré amb vosaltres, vosaltres només heu de dir: "Estem aquí Mare, conduiu-nos!"
" Us dono les gràcies! "
Missatge anual del 18 de Març del 2009 (Mirjana)
La vident Mirjana Dragicevic - Sold va tenir aparicions diàries des del 24 de juny de 1981 fins al 25 de desembre de 1982. L'últim dia de l'aparició, després de confiar el desè secret, la Verge li va dir que durant tota la seva vida tindria una aparició una vegada a l'any - el 18 de març. Així ha succeït durant tots aquests anys i també aquest any. Diversos milers de pelegrins es van reunir per pregar el Rosari a la Creu Blava. L'aparició va començar a les 13:52 i va durar fins a les 13:58.

"Estimats fills! Avui us convido a mirar sincera i llargament en els vostres cors. Què veureu en ells? On és meu Fill en ells i el desig de seguir cap a ell? Fillets, que aquest temps de penitència sigui un temps en que us pregunteu: què desitjeu personalment de mi meu Déu? Què he de fer? Pregueu, dejú, tingueu el cor ple de Misericòrdia. No oblideu els vostres pastors. Pregueu perquè no es perdin, per tal que romanguin en meu Fill per tal que siguin bons pastors dels seus ramats. "

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Seguidors

Dades personals

La meva foto
Tot el que vull dir, és el cor que ho diu... La vida humana, la fem molt complicada... Sembla, que en el fons, tothom, cerquem el mateix: despertar en nosaltres aquell qui és real, autèntic... aquell qui som pel Qui És U, per Déu mateix... Trobar el nostre lloc, aquí, trobar la persona que som... encara que cadascú a la seva manera i segons les creences pròpies... Aquesta recerca del real, ens demanda de fer un treball interior de deixar fluir la natura original que és, i un treball mental de clarificar, asserenar, i aquietar la nostra ment, també de pacificar el nostre cor i vitalitzar el nostre cos. "Omplir" de consciència tot el nostre viure. "Buidar-se" de tot sentit de possessió... Tota aquesta disciplina de les idees, dels sentiments i de les energies, esdevé una preparació bàsica i excel·lent per respondre amb eficàcia al nostre món concret de cada dia. Personalment, sento que tota disciplina ha de ser entesa com un viure integrat, més que com una tècnica. Clar que la ment necessita d'un ordre i d'una concentració, per funcionar bé... retornar a l'estructura global essencial de si... i algun dia, per sorpresa, tota separtivitat, desapareixerà... Salut...amics.